Hoạt động
ĐIỀU HƯỚNG : Trang chủ / Hoạt động

Tiết Gia Sơn Trang

Thời gian đăng: 23-06-2017

Giới Thiệu Nhiệm Vụ

Điều kiện: Cấp độ ≥ 30. Đề nghị tổ đội.

Thời gian: Mỗi ngày 1 lần.

Cách vào: NPC nhận nhiệm vụ: Tiết Tiếu Nhân (Tàng Kiếm Động - Tiết Gia Trang).Thực Hiện Nhiệm Vụ

Sau khi nhận nhiệm vụ người chơi sẽ được đưa thẳng đến Kiếm Sơn Kiếm Lộc để tiêu diệt Kiếm Si Sơn LộcVà lần lượt đi tiêu diệt Kiếm Quỷ ở Kiếm Sơn Tiểu Kinh 


Kiếm Ma ở Kiếm Sơn Chi Điện


Cuối cùng đến gặp Tiết Y Nhân để nhận phần thưởng và trở về Tàng Kiếm Động 


Chú ý
Tiết Tiếu Nhân, chỉ khi giao nhiệm vụ mới đưa được người chơi đến Kiếm Sơn Sơn Lộc. Sau khi người chơi rời khỏi Kiếm Sơn, cho dù vẫn mang nhiệm vụ, cũng không thể nào vào lại Kiếm Sơn, cũng có nghĩa là nhiệm vụ thất bại.
- Tại Kiếm Sơn sẽ có Tàng Kiếm Nhân ẩn xuất hiện.
- Tại Thái Bình Khách Sạn ở Kiếm Sơn Tiểu Kính sẽ xuất hiện Kiếm Linh ẩn. 

Phần Thưởng Nhiệm Vụ

Phần thưởng cố định

Đánh bại Kiếm Si, nhận được 5.000 kinh nghiệm
Đánh bại Kiếm Quỷ, nhận được 10.000 kinh nghiệm
Đánh bại Kiếm Ma, nhận được 15.000 kinh nghiệm
Kinh nghiệm: 50.000 + (cấp người chơi - 30) x 800, 1 Túi quà Tiết Gia Trang

Phần thưởng không cố định

Nếu người chơi đáp ứng đủ 3 điều kiện sau đây sẽ được thưởng kinh nghiệm 50.000 + (cấp người chơi - 30) × 800 và 6 Túi quà Tiết Gia Trang.

- Khi người chơi đánh bại Kiếm Si, Kiếm Quỷ, Kiếm Ma, trong đội ngũ có đủ 4 lớp nhân vật Thích khách, Hiệp khách, Dược sư, Đạo tặc.
- Trước khi người chơi giao lại nhiệm vụ cho Tiết Tiếu Nhân thì khi ở trong Kiếm Sơn từ đầu tới cuối không gặp phải một Tàng Kiếm Nhân ẩn nào.
- Người chơi trước khi trao lại nhiệm vụ cho Tiết Tiếu Nhân thì đã từng đánh bại Kiếm Linh ẩn tại Thái Bình Khách Sạn ở Kiếm Sơn Tiểu Kính. 

Nếu người chơi đáp ứng đủ 2 điều kiện đây sẽ được thưởng kinh nghiệm 50.000 + (cấp người chơi - 30) × 80 và 3 Túi quà Tiết Gia Trang.

- Khi người chơi đánh bại Kiếm Si, Kiếm Quỷ, Kiếm Ma thì trong tổ đội phải có đủ 4 lớp nhân vật Thích khách, Hiệp khách, Dược sư, Đạo tặc.
- Trước khi người chơi trao lại nhiệm vụ cho Tiết Tiếu Nhân thì đã từng đánh bại Kiếm Linh ẩn tại Thái Bình Khách Sạn của Kiếm Sơn Tiểu Kính.

Người chơi chỉ đáp ứng được 1 điều kiện sau đây thì được thưởng kinh nghiệm 50.000 + (cấp người chơi - 30) × 800 và 2 Túi quà Tiết Gia Trang.
- Khi người chơi đánh bại Kiếm Si, Kiếm Quỷ, Kiếm Ma thì trong tổ đội phải có đủ 4 lớp nhân vật Thích khách, Hiệp khách, Dược sư, Đạo tặc.

HƯỚNG DẪN TÂN THỦ