Diệu Lang Trung

Trong sáng ít dục vọng, không tranh giành với đời, lĩnh ngộ được sự kì diệu của y đạo

Vũ khí : Bút, Phiến

Môn phái : Thành Đàn, Đường Môn, Phúc Thọ Viên

HƯỚNG DẪN TÂN THỦ